Owasco Lake 4.JPG

Fishing on the pier at Emerson Park on Owasco Lake.